وبلاگ

اوریگامی

طراحی لباس

اوریگامی

 • اوریگامی چیست؟

کلمـه اوریگامـی متشـکل از دو کلمـه اوری و گامـی اسـت کـه اوری بـه معنـای تـا زدن و گامـی تغییـر یافتـه ی کلمـه ی کامـی بـه معنای کاغذ اسـت. اریگامـی روش ارائـه ی اشـکال اسـت، کـه عمدتـا بـا خـم کـردن مـاده ی مورد اسـتفاده (کاغـذ) حاصـل میشـود. بنابرایـن اریگامـی هنر و اندیشـه ی تـا دادن کاغـذ )یـا صفحاتـی از جنـس پالسـتیک، فلـز و مـواد دیگـر( بـرای خلـق شــکلهای مختلــف، میباشــد. ایــن شــکلها تعــداد زیــادی از حیوانــات، پرنـدگان، ماهیهـا، وسـایل بـازی، وسـایل دکـوری، شـکلهای هندسـی و اشــکالی در ارتبــاط بــا گرافیــک، معمــاری، صنعــت و … را شــامل میشــوند. اریگامــی طیــف بســیار گســتردهای را در بــر میگیــرد، از کــودکان پیــش دبسـتانی تـا اسـاتید دانشـگاه؛ تمـام مـردم میتواننـد از آن لـذت بـرده و بـا خلــق طرحهــای جدیــد بــه تاریــخ اریگامــی بپیوندنــد.  کاردسـتیهای هـدف ایـن هنـر آفریدن طرحهـای جالـب از کاغـذ بـا کمـک تاهـای هندسـی اسـت. معنـای لغـوی ایـن واژه در زبـان ژاپنـی »تـا کـردن کاغـذ« اسـت و تمـام مدلهـای کاغـذ و تـا را در بـر دارد، حتـی آنهایـی کـه ژاپنـی نیسـتند. اریگامـی فقـط از تعـداد کمـی از تاهـای گوناگـون اسـتفاده میکنـد، ولـی همیـن تاهـا میتواننـد بـه روشهـای گوناگونـی ترکیـب شـوند تـا طرحهـای متفاوتـی ایجـاد کننـد.

 

 • پلیسه چیست؟

پلیســه یکــی از ســاده ترین شــکلهای اوریگامــی اســت کــه در عرصــه طراحـی لبـاس کاربـرد بسـیار داشـته ولـی از لحـاظ تاریخـی نمیتـوان زمـان ً مشـخصی را بـرای آن دانسـت. از آن رو از ابتـدای پیدایـش پارچـه و بعضـا بسـیاری از لباسهـای گذشـتگان شـاهد ایـن رویـداد بـودیم فی المثـل در لبـاس پوشـیده بـر تـن هخامنشـیان. از این رو شـناخت پلیسـه بـرای طراحـان لباس یـک طـرح الزامـی اسـت.

طراحی اتودهای اولیه در مرحلـه اول طراحـی لبـاس، ابتـدا طرحهـای متفاوتـی از اوریگامـی پلیسـه را بـا اسـتفاده از مـواد اولیـه (کاغـذ) تهیـه نمـوده و در طراحـی آنهـا اصـل بـر ایـن بـوده کـه پلیسـه در آنهـا ثابـت باشـد ولـی بـا ابتـکار جدیـد توسـط اشـکال هندسـی در آنهـا شـکلی تـازه را بـه وجـود بیاوریـم .

هـر چنـد در بعضی مـوارد ممکـن اسـت از کنـار بعضـی اشـکال بـه سـادگی گـذر کنیـم امـا همیـن اشـکال سـاده ممکـن اسـت خلاقیتهـای پنهانـی در وجـود خویـش داشـته باشـند و امـروز میتوانیـم ایـن دو را بـه هـم پیونـد دهیـم و از ابداعـات جدیـد آن صحبـت کنیـم در یـک نـگاه میتـوان گفـت کـه لباسهـا نشـان دهنده کمینه گرایـی و فراینـد کاسـتن و سـاده کـردن اسـت و ایـن نتیجـه ترکیب دو هنـر مفهومـی و مینیمالیسـم در عرصـه مـد و طراحـی لبـاس اسـت. طراحـی لباسهــا محــدود و ســاده اســت و تنــوع آن ناشــی از ملحقــات اوریگامــی پلیسـه اسـت. سـپس طرحهـای تهیـه و تاییـد شـده را روی پارچـه بـا ابـزار مناسـب اجـرا نمـوده و در نهایـت بـه آنچـه کـه کارایـی لازم و مناسـب بـرای لبـاس و خلـق پلیسـه ها داشـت دسـت یافتیـم.

 • تاثیر بصری و روانی قطعات اوریگامی

بایـد ایـن مـورد را در نظـر داشـت کـه اشـکال اوریگامـی تشـکیل شـده از خطـوط عمـودی (نیرومنـد، فعـال، ایسـتا، مقـاوم و باوقـار(، افقـی )آرام، بی هیجـان، غیرفعـال و وسـیع اسـت و چنانچـه در یـک لبـاس بـه کار برود آرامـش و لطـف خاصـی میآفرینـد( و مایـل )عصبـی، مهیـج، بـی ثابـت و نشــان دهنــده ســقوط میباشــد، ویژگیهایــی ماننــد لطافــت و زیبایــی و نافــذ بــودن از خصوصیــات ایــن خــط اســت) کــه خــط در قســمتهای مختلـف بـا یکدیگـر ترکیـب شـده و در ایـن صـورت خصوصیـات خطـوط تغییـر خواهـد کـرد. وقتـی خطـوط بـا یکدیگـر ترکیـب میشـوند معمـولا خصوصیــات آنهــا کــم

رنگتــر میشــود.

مـدل لبـاس طـوری طراحـی شـده کـه دو تکـه اسـت و قطعـه اوریگامـی قابلیــت تبدیــل و جــدا شــدن دارد و ترجیحــا میتــوان آن را در دو مــدل پوشـید. ایـن مـدل جلـوه خاصـی بـه بـالا تنـه بـه خصـوص بـه چهـره میدهـد، بـه خاطـر یقـه ایسـتاده آن و ایـن کـه صـورت را در خـود جـای میدهـد و از جلـوه خاصـی برخـوردار میشـود. سـاده بـودن لبـاس اصلـی

باعـث میشـود کـه قطعـه اوریگامـی خـود را بهتـر بـه نمایـش بگـذارد.

. اوریگامـی بـه کار بـرده شـده خصوصیـات خـط شکسـته را در بـر میگیـرد کـه از نظـر بصـری ایـن خـط از ترکیـب خطـوط مایـل بـا زوایـای تنـد بـه وجـود میآیـد، نـگاه ایـن خـط را دنبـال میکنـد و در اثـر برخـورد بـا هـر زاویـه متوقـف شـده و تغییـر جهـت میدهـد. چشـم در هـر زاویـه متوقـف شــده و نــگاه بــه آن قســمت جلــب میشــود. در اثــر برخــورد و تغییــر جهــت، چشــم بســیار زود خســته میشــود و ایــن خــط کمــک میکنــد کـه سـطح کشـیده و بلندتـر بـه نظـر برسـد. میـزان فـراز و فـرود ایـن خط خصوصیـات آن را کاهـش یـا افزایـش میدهـد.

 

در مـدل مـورد نظـر خطـوط مـوازی یـک جهـت پلیسـه را شـاهدیم کـه دارای نظــم اســت

پرهیــز از تکــرار زیــاد ایــن نــوع اوریگامــی در لبــاس زیبایـی لبـاس را دو چنـدان میکنـد و ایـن مفهـوم را میرسـاند کـه حتمـانبایـد از طرحهـای پیچیـده اسـتفاده کـرده و بـا یـک طـرح سـاده نیـز میتـوان زیبایـی اوریگامـی را بـه نمایـش گذاشـت.

ایـن پلیسـه بـا در آمیختـه شـدن بـا شـکل دایـره طرحـی جـذاب بـه وجـود آورده اسـت.

دايـره كاملترين شـكل خط منحنـي و يـا منحنـي مسـدود اسـت. ایـن لبـاس بـرای افرادی مناسـب اسـت کـه عـرض شـانههای کوچکـی دارنـد و بـرای پنهـان کـردن آن از ایـن مـدل میتـوان اسـتفاده نمـود. دايـره، خميـده بسـتهاي اسـت كـه بـه گرداگـرد يـك نقطـه موهـوم بـه نـام مركـز، كـه از خـود دايـره جداسـت ميچرخـد و كشـش ايـن نقطـه نسـبت بـه تـام نقـاط پيرامـون دايـره يكـي اسـت.

دايره،شـكلي اسـت دورانـي كـه بـا القـاي انديشـه چرخـش، بيننـده را بـه درون خـود مي‌كشـد و جـذب مي‌كنـد تـا آنجـا كـه نگرنـده را از خـود بيخـود ميسـازد. دايـره نمـودار حركـت دورانـي ثابـت، نشـانه آغازين از آسـمان مسـلط بر جهـان، و نمـاد تكامل فردي انسـان اســت.دايره شــكل كاملــي اســت كــه حركــت جاودانــه و مداومــي را نشــان ميدهـد. دايـره نمـاد نرمـي، لطافـت، سـياليت، تكـرار، درون گرايـي، آرامـش روحانـي و آسـماني، پاكـي و صميميـت و آن جهانـي بـودن بـه شـمار ميآيـد. بـه هميـن دليـل دايـره هميشـه بـه عنـوان يـك شـكل كامـل مـورد توجـه بـوده اسـت و بسـياري از هنرمنـدان در شـرق و غـرب سـعي كرده انـد آثـار خود را بـر مبنـاي دايـره و يـا تركيـب هايـي از دايـره بـه وجـودبياورنـد.

 

اوریگامی به بسیاری از شاخه های مد الهام بخشیده است. واضح است که یک لباس اوریگامی کاغذی  و یا کفش کاغذی زیاد قابل استفاده نخواهد بود ولی از همان تکنیکی که در تا کردن کاغذ استفاده می شود در پارچه هم می توان برای ایجاد چین و تا های زینتی در دوختن بلوز، دامن، پیراهن و … استفاده کرد.

(Issey Miyake)

یکی از اولین طراحانی ست که پی برد چگونه می توان از اریگامی برای طراحی لباس استفاده کرد.

او میراث ژاپنی خودش را با آموزه های خیاطی غربی برای به وجود اوردن لباس های زیبا  و با کیفیت زیاد تلفیق نمود

هرکسی که تا به حال سعی کرده باشد فابریک اوریگامی را امتحان کند کاملا می داند که تا کردن پارچه تجربه کاملا متفاوتی نسبت به تا کردن کاغذ است.

پارچه های مختلف واکنش های مختلفی در مقابل تا شدن نشان می دهند. به همین منظور طراحان مد علاقه مند به اوریگامی بایستی نوع پارچه را به صورت کاملا دقیق انتخاب نمایند.

Chia-Lin Wu در پایان نامه خود با عنوان “اوریگامی در مد” دریافت که ابریشم برای ایجاد سازه های اوریگامی بهتر می باشد. او پس از امتحان کردن انواع مختلفی از پارچه ها، به این نتیجه رسید که ابریشم بافتی همانند کاغذ دارد که می تواند تاها را به خوبی نگه دارد و همچنین تحمل زیادی در برابر حرارت اتو  نیز دارد.

 

 • بیوگرافی ایسی میاکه

سال۱۹۳۸ میلادی زمانی بود که ایسی میاکه در هیروشیمای ژاپن متولد شد. او در دوران نوجوانی خود به هنر علاقه بسیار زیادی را نشان داد و تصمیم گرفت در رشته گرافیک تحصیلات خود را ادامه دهد و در توکیو به تحصیل پرداخت. او پس از اینکه موفق شد فارغ التحصیل شود به شهرهای بزرگی همچون پاریس و نیویورک رفت و تا سال۱۹۷۰ میلادی در آنجا ماند. در این سال میاکه تصمیم گرفت به توکیو بازگردد و پس از ورود به این شهر استودیو طراحی را به نام خود بازگشایی نمود. این استودیوی میاکه در واقع لباس هایی که مخصوص زنان بود را در سطح بسیار بالایی طراحی می کرد که همین مساله از آغاز کار موجب شده بود طراحی های او بینظیر و خاص به نظر برسد.

در سال های آخر دهه ۱۹۸۰ میلادی بود که میاکه تصمیم گرفت از روش های جدیدتری در طراحی و تولید لباس ها استفاده نماید. یکی از این روش ها ایجاد پیلی هایی بود که باعث می شد فرد استفاده کننده از آن بتواند به سهولت بیشتری حرکت نماید. تولید این دسته از لباس های زنانه نشسبت به لباس های دیگر بسیار ساده بود. میاکه به عنوان یکی از دوستان صمیمی و بسیار نزدیک استیو جابز نیز شناخته می شود که یک لباس شاخص را که بلوزی یقه اسکی بود و به رنگ مشکی بود را برای او طراحی کرده بود و استیو جابز اغلب از این بلوز یقه اسکی استفاده می کرد.

تمام این مسائل به همراه نقل قولی که مجله هرالد تریبیون از جانب میاکه انجام داده بود موجب شد این طراح ژاپنی به شهرت بسیار زیادی دست پیدا کند. در نقل قولی که از میاکه بیان شده بود او اظهار کرده که از طراحی برای زندگی استفاده می کند نه برای فلسفه.

دیدگاه خود را به ما بگویید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • Custom attributes
 • زمینه های دلخواه
مقایسه
لیست علاقه مندی ها 0